اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سربیشه SA-D،SA-B2-استان خراسان جنوبی

درباره پروژه

این پروژه شامل 11312 متر طول تهیه و اجرای لوله کاروگیت فاضلابی به قطر 200 میلی متر در ترانشه و بصورت نقبی و همچنین تهیه و نصب و اجرای 248 حلقه آدم روی بتنی و ویدئو متری کل مسیر در شهرستان سربیشه که از شهر های استان خراسان جنوبی می باشد.

این پروژه در سال 1398 آغاز و در سال 1399به اتمام رسیده است.

لازم به توضیح است این شرکت در پروژه بیع متقابل جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرهای قائن و سربیشه با مشارکت شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت و بعنوان برنده مزایده شناخته شده است که در حال برنامه ریزی برای شروع انجام عملیات اجرایی پروژه می باشد.

درصد پیشرفت

100%
فاضلاب سربیشه

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1398

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1399

گالری تصاویر پروژه