اعضا هیات مدیره شرکت عمران اندیش

رضا سعودی

رضا سعودی

عضو هیات مدیره

کارشناس ارشد مهندسی عمران-آب

علی یاسائی

علی یاسائی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

 کارشناس ارشد مهندسی عمران-آب

سیدمجتبی میراحمدی

سیدمجتبی میراحمدی

نایب رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - عمران