ماشین آلات سبک و سنگین

واحد تعداد شرح ردیف
دستگاه 10 بیل مکانیکی 1
دستگاه 3 بیل بکهو 2
دستگاه 3 کشنده تریلر و کمپرسی 3
دستگاه 5 کامیون کمپرسی 4
دستگاه 3 کامیون میکسر 5
دستگاه 2 پیکور 6
دستگاه 4 غلطک کششی 7
دستگاه 2 غلطک ویبره خودرو کمرشن 8
دستگاه 3 جرثقیل 9
دستگاه 2 تانکر آبپاش 10
دستگاه 9 کامیونت 11
دستگاه 8 وانت 12
دستگاه 3 وانت کمک دار 13
دستگاه 11 خودرو سواری 14
دستگاه 3 خودرو کمک دار 15
دستگاه 3 تراکتور لودردار 16
دستگاه 2 لودر 17